امروز : 1402/9/11 شنبه 21:53
حامد راستگو
نام و نام خانوادگی : حامد راستگو
عنوان شغلی : کارشناس مسئول HIS
محمدرضا محبیان
نام و نام خانوادگی : محمدرضا محبیان
عنوان شغلی : کارشناس مسئول HIS
سیدمصطفی لطفی
نام و نام خانوادگی : سیدمصطفی لطفی
عنوان شغلی : کارشناس مسئول HIS
صالح امامی
نام و نام خانوادگی : صالح امامی
عنوان شغلی : کارشناس مسئول HIS
یلدا حاجی‌علیلو
نام و نام خانوادگی : یلدا حاجی‌علیلو
عنوان شغلی : کارشناس مسئول HIS
مرجان درگی
نام و نام خانوادگی : مرجان درگی
عنوان شغلی : دستیار مدیر فروش و بازاریابی
نازنین درگی
نام و نام خانوادگی : نازنین درگی
عنوان شغلی : دستیار مدیر فروش و بازاریابی
شکیبا شاکرحسینی
نام و نام خانوادگی : شکیبا شاکرحسینی
عنوان شغلی : مسئول واحد تحقیق و توسعه
مهشید فضل‌اللهی
نام و نام خانوادگی : مهشید فضل‌اللهی
عنوان شغلی : مسئول روابط عمومی و امور مشتریان