امروز : 1403/3/23 چهار شنبه 18:33
نرم‌افزار آزمایشگاه

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات و اسناد آزمایشگاه (Laboratory Management System : LMS)

آزمايشگاه‌‎های پزشكی كشور همواره جزو پيشگامان استفاده از فناوری‌های نوين در كشور ما بوده‌اند. در جامعۀ پزشكی نيز، آزمايشگاه‌های پزشكی (به ويژه آزمايشگاه‌های خصوصی)، نخستين مراكزی بودند كه از سامانه‌های رايانه‌ای، به عنوان ابزارهای مديريتی دقيق و قابل اعتماد استقبال كردند. در حقيقت، پروندۀ الكترونيک بيمار (ecordElectronic Patient R) كه اين روزها مورد توجه نهادهای مسئول پزشكی-سلامت كشور و سازمان‌های بيمه‌گر قرار گرفته، عملاً از سه دهه قبل و در آزمايشگاه‌های پزشكی كشور شكل گرفته است. اكنون در دهۀ سوم كاربری رايانه‌های مديريتی در آزمايشگاه‌ها و هم‌زمان با توسعۀ مفهوم پروندۀ الكترونيک بيمار (EPR) درچارچوب پروژۀ سلامت الكترونيک (E.Health)، انتظارات و توقعات كاملاً مشخص و شفافی از يک سامانۀ رايانه‌ای ايده‌آل در ميان مديران آزمايشگاه‌های كشور وجود دارد. تأمين اين نيازها، بدون ترديد، وابسته به  نرم‌افزار به عنوان ركن اصلی چنين سامانه‌ای است.
شركت ره‌آورد رايانه با چنين رويكردی و با جمع‌بندی تجارب نرم‌افزاری سه دهۀ گذشته در آزمايشگاه‌های كشور، نرم‌افزار آزمایشگاه (LMS.w) را بر اساس فناوری‌های روز، در آزمايشگاه‌های پزشكی اجرا می‌كند. با اين نرم‌افزار، برای نخستين بار در آزمايشگاه‌های كشور، اجرای اتوماسيون كامل، با حداقل مستندات كاغذی، تحقق می‌يابد. محيط يكپارچه برای پذيرش؛ جواب‌دهی و كنترل كيفی؛ محيط يكپارچه برای آزمايش‌های بالينی، پاتولوژی و بهداشتی؛ درج قيمت خدمات آزمايشگاهی بر نسخ بيمه همزمان با صدور قبض؛ چاپ برچسب ظروف نمونه همزمان با پذيرش؛ تبادل اطلاعات با دستگاه‌های اندازه‌گيری آزمايشگاهی و جابه‌جايی اطلاعات و اسناد در محيط‌های ديجيتالی (ديسكت، CD، اينترنت و اينترانت) برخی از مزيت‌های نرم‌افزار LMS.w است.
چنين مزيت‌هایی، همراه با سوابق حرفه‌ای شركت ره‌آورد رايانه، تضمين‌كنندۀ منافع و موفقيت شما در اقدامات و پروژه‌های انفورماتيکی آزمايشگاه خواهد بود.