امروز : 1403/3/5 شنبه 14:57
نرم‌افزار درمانگاه

 

نرم‌افزار جامع مدیریت درمانگاه (Clinic Management System : CMS)

نياز به دسترسی سريع به اطلاعات و اسناد دقيق، در یک دهۀ گذشته كامپيوترها را به ابزارهای ضروری دركلينيک‌های تخصصی و فوق تخصصی تبديل كرد. اگر چه نخستين فايدۀ كاربرد كامپيوتر در اين مراكز، افزايش سرعت و دقت در پردازش و استخراج «اسناد پزشکی» مربوط به سازمان‌های بيمه‌گر بوده است، اما در سال‌های اخير، توجه جامعۀ پزشكی معطوف به استفاده از اين ابزارها برای مديريت الكترونيكی پروندۀ بيماران شده است.
ارائۀ نرم‌افزار مدیریت درمانگاه (CMS.w) به درمانگاه‌های كشور از سوی شركت ره‌آورد رايانه، با هدف تأمين اين نيازها انجام گرفته است. «پرونده الكترونيک بيمار» در اين سامانه، سنگ بنای اصلی تمام اطلاعات و اسناد مربوط به خدمات، خدمت‌گيرندگان، خدمت‌دهندگان و سازمان‌های مديريتی و نظارتی نظام درمان كشور است.
مجموعۀ نرم‌افزاری CMS.w به لحاظ «فناوری» محصولی كم‌نظير و بر اساس معيارهای مورد تأكيد نهادهای ICT كشور از جمله مركز مديريت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. ازجمله موارد قابل اشاره اين كه، اين نرم‌افزار اساساً به صورت Web-Based طراحی شده و دارای Distributed Database و Relational Database است.
مجموعۀ نرم‌افزاریCMS.w ، به لحاظ امكانات و برنامه‌ها (Functionality)، بر اساس گردش كار واقعی اطلاعات و اسناد در كلينيک‌ها و پلی‌كلينيک‌های ايران (دولتی-خصوصی) طراحی شده كه متکی است بر یک سامانۀ مركزی (System Kernel) به عنوان هستۀ اصلی سيستم كه نيازهای ادارۀ پذيرش و مدارک پزشكی را تأمين می‌كند و تعدادی سامانۀ جانبی (Subsystem) كه تأمين‌كنندۀ نيازهای واحدهای تأمين‌كنندۀ خدمات تشخيصی و درمانی پيرامونی است.
ارتقا و بهينه‌سازی نرم‌افزار CMS.w، به صورت مستمر مورد توجه شركت ره‌آورد رايانه قرارداشته است. نسخۀ جديد اين نرم‌افزار در ارديبهشت‌ماه امسال برای سازگاری با الزامات اجرایی «نظام ارجاع»، آمادۀ بهره‌برداری شد و در شهرستان علی‌آباد استان گلستان با موفقيت به اجرا درآمد.