امروز : 1403/3/23 چهار شنبه 19:14
نرم‌افزار مطب دندانپزشکی

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات و اسناد مطب دندانپزشکی (Dentistry Management System : DMS)

علیرغم رواج كاربرد كامپيوتر در مراكز سرويس‌دهندۀ خدمات بهداشتی-درمانی كشور، هنوز دندانپزشكان كمی از اين ابزار اطلاعاتی-ارتباطی مدرن در مطب‌های‌شان استفاده می‌كنند. از جمله علل اين رويكرد محدود، افزون بر محدوديت‌های اقتصادی و سلایق شخصی، فقدان نرم‌افزار(های) كارآمد برای جلب اعتماد دندانپزشكان محترم بوده است. در بسياری از مطب‌ها هم علي‌رغم سرمايه‌گذاری سخت‌افزاری كافی، كامپيوتر و تجهيزات جانبی آن اشيایی لوكس و در زمرۀ تزئينات مطب به شمار آمده‌اند.
شركت ره‌آورد رايانه از نخستين روزهای تاسيس در سال ۱۳۶۸ كوشيده است، با توليد و ارائۀ نرم‌افزارهای كارآمد، كامپيوتر را به ابزاری «كاربردي» در مراكز پزشکی-سلامت كشور تبديل كند. در چنين رويكردی به موضوع، در تعداد بسياری از آزمايشگاه‌های تشخيص پزشکی، راديولوژی‌ها، درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها طی دو دهۀ اخير، كامپيوتر به عنوان ابزاری غيرقابل صرف‌نظر به كار گرفته شده است.
در ميان محصولات نرم‌افزاری شركت ره‌آورد رايانه، نرم افزار «مطب دندانپزشکی» (DMS.w) با اتكا به گردش كاری رايج مطب‌های دندانپزشکی ايران و اجتناب از تحميل برنامه‌های زائد و دست‌وپاگير، ابزاری قابل اعتماد برای مديريت اطلاعات و اسناد مطب دندانپزشکی است. با استفاده از اين نرم‌افزار، تشكيل و نگه‌داری پروندۀ الكترونیک (EPR) برای بيماران به سهولت محقق می‌شود و گزارش‌های جامعی از فعاليت‌های مطب اعم از اطلاعات بالينی و اداری-مالی (Clinical & Adminstrative) استخراج می‌شود. اين نرم‌افزار در يک شبكۀ كوچک متشكل از ايستگاه كاری سكرتر و دندانپزشک قابل اجراست و آموزش و راه‌اندازی آن به سرعت انجام می‌شود. كاربری آن بسيار ساده است و از خدمات پشتيبانی مستمر برخوردار است.