امروز : 1403/3/23 چهار شنبه 19:21
نرم‌افزار بیمارستان

نرم‌افزار جامع مدیریت بیمارستان (Hospital Management System : HMS)

تجارب حرفه‌ای شركت ره‌آورد رایانه در تأمين نيازهای اطلاعاتی-اسنادی بيمارستان‌های كشور، معطوف به اواسط دهۀ هفتاد و توليد نسخۀ اوليۀ نرم‌افزار مدیریت اطلاعات بیمارستان Dos-Based HIS است. اين نرم‌افزار در طول يک دهه در بيش از پنجاه بيمارستان دانشگاهی كشور، با رضايت‌مندی كافی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و مبنای توليد محصول بعدی و Web-Based شركت ره‌آورد رايانه در اواسط دهه هشتاد شد.
اگرچه كاربری كامپيوتر در فرايند پذيرش تا ترخيص بيماران از اواسط دهۀ هفتاد در بيمارستان‌های دانشگاهی كشور رواج داشته، اما «برنامۀ تحول نظام سلامت» در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۳ را می‌توان نقطۀ عطف استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های HIS در بيمارستان‌های كشور به شمار آورد. در اين «نظام»، با پيچيده‌تر شدن روابط بين سرويس‌دهندگان، سرويس‌گيرندگان، سازمان‌های بيمه‌گر و نهادهای مديريتی-نظارتی نظام درمان، بهره‌برداری از سامانه‌های HIS دقيق و كارآمد، بيش از پيش مورد توجه مديران محترم بيمارستان‌های كشور قرار گرفت.
در جريان اجرای اين «نظام» و برای سازگاری با الزامات اطلاعاتی-اسنادی آن در بيمارستان‌های كشور، شركت ره‌آورد رايانه مجموعۀ نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستان (HMS.w) را به محصولی قابل اعتماد در بيمارستان‌ها ارتقا داده است. ارتقا و بهينه‌سازی اين نرم‌افزار به موازات تغييرات در سياست‌ها و بسته‌های «برنامه تحول نظام سلامت» توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، در كانون فعاليت‌های حرفه‌ای شركت ره‌آورد رايانه قرار دارد.
مجموعۀ نرم‌افزاری HMS.w به لحاظ «فناوری» محصولی كم‌نظير و بر اساس معيارهای مورد تاكيد نهادهای ICT كشور از جمله مركز مديريت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. ازجمله موارد قابل اشاره، اين است كه اين نرم‌افزار اساساً بصورت Web-Based طراحی شده و دارای Distributed Database و Relational Database است.
مجموعۀ نرم‌افزاری HMS.w، به لحاظ امكانات و برنامه‌ها (Functionality) بر اساس گردش كار واقعی اطلاعات و اسناد در بيمارستان‌های ايران (دولتي- خصوصی) طراحی شده است كه متكی است بر يک سامانۀ مركزی (System Kernel) به عنوان هستۀ اصلی سيستم كه نيازهای ادارۀ پذيرش و مدارک پزشكی را تأمين می‌كند و تعدادی سامانۀ جانبی (Subsystem) كه تأمين‌كنندۀ نيازهای واحدهای تأمين‌كنندۀ خدمات تشخيصی و درمانی پيرامونی است.
مجموعۀ نرم افزاری HMS.w دارای گواهی‌نامۀ ارزيابی عملكردی و تبادل داده با ميان‌افزار «سپاس» از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. اين ارزيابی بر اساس سند ۴.۳ وزارت‌خانه انجام شده است.