امروز : 1403/3/5 شنبه 15:31
نرم‌افزار داروخانه

نرم‌افزار مدیریت اطلاعات و اسناد داروخانه (Pharmacy Management System : PMS)

فواید استفاده از کامپیوتر برای مدیریت اطلاعات و اسناد داروخانه، اگر چه از اوایل دهۀ هفتاد مورد توجه مدیران محترم داروخانه‌های كشور قرار داشته، اما رويكرد به كاربری آن همواره با ترديد جدی مواجه بوده است. نتايج و آثار مثبت كاربرد كامپيوتر در داروخانه‌های بيمارستانی و تحت سامانۀ HIS در دهه هشتاد، موجب شد كه نخستين گام‌ها در جهت استقرار سامانه‌های «مديريت اطلاعات و اسناد داروخانه» (PIS) در داروخانه‌های غيربيمارستانی نيز برداشته شود. اگرچه مطالبات داروخانه‌ها در اين دوره، محدود به اقداماتی مثل «تائيد اينترنتی نسخ» و استخراج «ليست‌های بيمه» بود، اما مفهوم PIS، خيلي زود مورد استقبال داروخانه‌ها قرار گرفته و شبکه‌های كامپيوتری جامعی در داروخانه‌ها مورد كاربری قرارگرفت.
نرم‌افزار داروخانه (PMS.w) محصول شركت ره‌آورد رايانه، جزو اولين محصولات ارائه‌شده به داروخانه‌های كشور بوده است. نسخۀ DOS-Based اين نرم‌افزار از اواسط دهۀ هفتاد تا اواسط دهۀ هشتاد در بيش از پنجاه بيمارستان دانشگاهی مورد بهره‌برداری رضايت‌مندانه قرار گرفت.
نرم‌افزار PMS.w، محصولِ روز شركت ره‌آورد رايانه، يك سامانۀ يكپارچۀ فروش، اسناد پزشكی و انبارداری برای داروخانه است. در طراحی و توليد نرم افزار PMS.w، روش های جاری پذيرش نسخه و نسخه‌پيچی در داروخانه‌های مستقل و بيمارستانی مورد توجه قرار گرفته و كوشش شده است تا استفاده از كامپيوتر موجب «اختلال» در امور جاری داروخانه نشود. در عين حال، تمام عمليات ثبت و ضبط و پردازش اطلاعات و اسناد انبار داروخانه نيز مورد توجه قرار داشته است.
فروش دارو با نسخه و بدون نسخه (OTC)؛ فروش دارو به بيماران آزاد و تحت پوشش بيمه؛ فروش دارو به بيماران بستری و دارای پرونده در بيمارستان‌ها؛ فروش دارو به داروخانه‌های همكار ( تعويضی و  تبديلی)؛ ارائۀ دارو به بخش‌های بيمارستانی (اتاق‌های عمل و غيره)، اموری هستند كه در طراحی و توليد نرم‌افزار PMS.w مورد توجه قرار گرفته‌اند. از نقطه‌نظر مديريت اطلاعات انبار، امكانات مفصلی برای ثبت اطلاعات تمام اقلام ورودی به داروخانه (يا انبار مركزی)، اطلاعات توزيع اقلام درانبارهای مختلف (جانبی) و كنترل تعدادی-ريالی تمام اقلام ورودی، گردشی و باقی‌مانده در PMS پيش‌بينی شده است.