امروز : 1403/3/23 چهار شنبه 19:48
نرم‌افزار مرکز جراحی محدود

نرم‌افزار مدیریت مرکز جراحی محدود (Mini – Hospital Management System : MiniHMS)

نيازهای اطلاعاتی-اسنادی مراكز جراحی محدود، با اجرای مجموعۀ نرم‌افزاری HIS.w در مقياسی محدود، به نحو مطلوب تأمين می‌شود. شركت ره‌آورد رايانه، راهكار (Solution) نرم‌افزاری مورد نياز مراكز جراحی محدود را «MiniHMS.w» ناميده، زیرا مراكز جراحی محدود در فرايند پذيرش تا ترخيص بيماران، به تمام اجزای HIS به استثنای «هتلينگ» نياز دارند و در پردازش و استخراج اطلاعات و اسناد از همان استانداردهای بيمارستانی استفاده می‌كنند. به ويژه، اين نرم‌افزار اطلاعات و اسناد مربوط به اعمال جراحی و بيهوشی را طبق پروتكل‌های فيمابين طرف‌های ذینفع، با سرعت و دقت قابل اعتمادی تأمين می‌كند.
مجموعۀ نرم‌افزاری MiniHMS.w به لحاظ «فناوری» محصولی كم‌نظير و بر اساس معيارهای مورد تأكيد نهادهای ICT كشور از جمله مركز مديريت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ازجمله موارد قابل اشاره اين كه، اين نرم‌افزار اساساً به صورت Web-Based طراحی شده و دارای Distributed Database و Relational Database است.
مجموعۀ نرم افزاری MiniHMS.w، به لحاظ امكانات و برنامه‌ها (Functionality) بر اساس گردش كار واقعی اطلاعات و اسناد در «دی کلینیک»های ايران (دولتی-خصوصی)طراحی شده است كه متکی است بر یک سامانۀ مركزی (System Kernel) به عنوان هستۀ اصلی سيستم كه نيازهای واحد پذيرش تا ترخيص را تأمين می‌كند و تعدادی سامانۀ جانبی (Subsystem) كه تأمين‌كنندۀ نيازهای واحدهای تأمين‌كنندۀ خدمات تشخيصی و درمانی پيرامونی است.